Klauzula informacyjna dotycząca polityki prywatności i ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, informuję, że:

1.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150507, NIP: 526-000-18-84, Regon: 001081029, działający w ramach swojej jednostki organizacyjnej: Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG Hotel „Logos” Filia OUPIS, ul. Akademicka 4, 20-033 Lublin, dalej zwanego LOGOS Lublin

2.) W celu kontaktu z inspektorem ochrony danych, może Pani/Pan skorzystać z następujących możliwości:
a) elektronicznie na adres e-mail: iod@hotellogos.lublin.pl
b) listownie na adres: 20-033 Lublin, ul. Akademicka 4
c) telefonicznie pod nr tel. 81 533 03 66

3.) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową, konferencyjną lub szkoleniową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

4.) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5.) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych lub szkoleniowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

6.) W związku z przetwarzaniem przez LOGOS Lublin danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia swoich danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;

7.) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.